Vad står på spel?

  • Kuststräckan mellan Listerlandet i norr till Ystadkroken i söder är unik. Här fiskar man torsk med trål, krok och garn, trollar efter havsöring och tar upp ål efter gamla fiskemetoder. I dagsläget hotas  fiskerätter  lokala yrkesfiskare haft i bruk  i generationer att säljas ut p.g.a. dålig lönsamhet och försvårande regelverk. Miljöfaktorer som det växande antalet
  • sälar i Östersjön samt den försämrade vattenkvalitén i havet utgör även de hot mot det kustnära fiskets överlevnad.  Ett levande kustsamhälle är beroende av ett aktivt livskraftigt kustnära fiske. Fisket skapar viktiga arbetstillfällen och mervärden inom lokalsamhället som går förlorade om yrkesfisket utarmas.
Vår vision:

Stärk länken mellan kustsamhälle och fiskenäring genom ökat lokalt
självbestämmande i kustnära  fiskenärings frågor.

Fiskaren känner havet och vet hur
hållbart fiske ska bedrivas

  • En fiskare är ute till havs nästan tvåhundra dagar om året.  Många är andra eller tredje generationens fiskare och har ett långt yrkesverksamt liv bakom sig. De känner kusten, vet hur havsbottnarna ser ut, vet var det ligger vrak, känner till hur fisken förflyttar sig, var den leker och vad som påverkar bestånden. De anpassar och utvecklar sina redskap för att möta den reglering och de utmaningar som dagens fiske ställer.
  • Ofta har fiskarna lösningar på problem som fisket ställs inför långt innan politiker och beslutsfattare.  Bl a har det absolut första fullskaliga överlevnadsförsöket i världen med småtorsk som selekteras ut ur trålen gjorts av fiskare inom Sydkustens fiskeområde 1995-1997. Likaså har regionens yrkesfiskare i samarbete med svenska forskare jobbat för att minska effekten av spökgarn sen 1998.
Vår vision:

Gör yrkesfiskare delaktiga i utvecklingen av ett hållbart
och långsiktigt fiske för morgondagens generationer.

Fisket ger liv åt våra hamnar
och fiskelägen

  • Var kan man handla närfångad, etiskt och miljömässigt hållbart fångad fisk? Kan man handla direkt från fiskaren när han landar sin fångst i hamnen? Eller har den lokalt fångade fisken en egen marknad eller märkning? En sådan märkning kunde exempelvis vara; ”krokfångad torsk av Toni Larsson, M/S Star utanför Simrishamns kust”.
  • Ett regionalt perspektiv eller som man inom Sydkustens fiskeområde ser det – ett “regionalt fiske” med en egen marknad eller ”märkning” skulle öka värdet på fiskarnas fångst, stärka det lokala yrkesfisket och på så sätt ge ökat liv åt våra hamnar och fiskelägen.
Vår vision

Särskilj och lyft fram den etiskt fångade kustnära fisken som den pinfärska, exklusiva råvara den är.

Vad kan du göra

Stöd det lokala yrkesfisket! Efterfråga hållbart fångad lokal fisk.

Utveckla ditt företagande
med en fiskare som partner

  • Yrkesfiskares kunskap och erfarenhet används alltmer för att utveckla nya näringar inte minst inom besöksnäringen. Alltfler människor efterfrågar upplevelser av olika slag. Fiskarna med sin kunskap om livet i och kring havet, hamnen och kusten, samt sin tillgång till båt har mycket att erbjuda inom detta område. Alltifrån guidade turer till vrak till fisketurer i sann lokal anda. Likaså miljösaneringsprojekt som har som syfte att rensa havet från kringflytande skräp, gamla fiskeredskap, nät och
  • föroreningar tar hjälp av yrkesfiskare i sitt arbete.  Även arbetet med att utveckla alternativa, hållbara energikällor samt minska mängden av kväve och fosfor i Östersjön har funnit samarbetspartners inom fisket. Sydkustens fiskeområde driver ett sådant projekt i samarbete med lokala yrkesfiskare där man tar tillvara rensavfallet från fiskebåtar för att utvinna bioenergi i ett försök att möta dessa framtida utmaningar.
Vår vision:

Använd yrkesfiskares kunskap och erfarenhet till att utveckla miljömedvetna näringsverksamheter.

Vad kan du göra?

Kontakta Sydkustens fiskeområde om du har en idé till ett samarbete!

Nya samarbetsformer och
innovativt tänkande behövs

  • Under lång tid har fokus legat på det storskaliga maskinella fisket som kommit att dominera marknaden, politiken och regelverket. Denna utveckling har skymt sikten för  lokala yrkesfiskares kunskap, erfarenhet och behov med allvarliga följder för miljön, kustsamhället och näringen som resultat. För att säkra det kustnära fiskets framtida utveckling och överlevnad behöver det satsas resurser på att utveckla nya samarbetsformer och idéer.
  • Idéer som har som sin målsättning att skapa ökad lönsamhet för näringen, där den kunskap och erfarenhet som finns inom yrkeskåren kommer till användning även inom andra områden. Ett exempel är utveckling och test av nya fiskeredskap som möter miljömässiga och etiska krav. Sydkustens fiskeområde driver ett sådant försöksfiske projekt med sälsäkra torskburar i ett samarbete med lokala yrkesfiskare och forskare.
Vår vision:

Att utveckla en tekniskt mångsidig, lokal fiskeflotta som bedriver ett miljömedvetet,
etiskt försvarbart, biologiskt långsiktigt och ekonomiskt lönsamt fiske.

Vad kan du göra?

Tala om för dina lokala politiker att du vill att de stödjer det lokala kustnära fisket och ser över det
regelverk som skapar hinder för denna närings hållbara utveckling.